ទីផ្សារឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាអាហារនៅកម្ពុជា ចំណុចសំខាន់ និងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគត (2024-2029)

FOOD TECHNOLOGY INDUSTRY MARKET IN CAMBODIA

ទំហំទីផ្សារនៃឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជា […]

កំណប់មុខម្ហូប – ម្ហូបខ្មែរបែបប្រពៃណីទាំង ១០ ដែលអ្នកមិនគួររំលង

10 traditional Cambodian cuisine

ប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែល្បីល្បាញដោយសារវត្តអារាម និងប៉មរ […]

សក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារម្ហូបអាហារកម្ពុជា។

Xu hướng ngành CNTP tại Campuchia

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឧស្សាហកម្មអាហារនៅកម្ពុជា ជាការពិតដែលនៅពេល […]

尽早预订空间,充分享受 2023 年越南PETFAIR

展会是结识潜在合作伙伴最有效的方式,连接-网络-贸易